Kabinet grafike HAZU

Kabinet grafike HAZU - PROGRAM


18:00 - 01:00 h
U ritmu grafike / edicija Argola / IZLOŽBA

Kabinet grafike HAZU izložbom U ritmu grafike predstavlja aktualne poetike suvremenih hrvatskih autora realizirane plemenitim grafičkim tehnikama dubokoga, visokoga i plošnoga tiska u ediciji Argola. (Maja Franković, Nevenka Arbanas, Karina Sladović, Stanislav Marijanović, Igor Čabraja, Ana Vivoda, Mirjana Vodopija, Ivica Šiško, Zdenka Pozaić, Ines Krasić). Svaka grafička mapa sadrži 5 originalnih grafika realiziranih u jednoj ili više grafičkih tehnika, opremljena je u dizajnirane korice, a tiskana je u ekskluzivnoj nakladi od 25 primjeraka. Uz tekst kojim se tumači važnost i specifičnost izabranoga autora, opisane su i grafičke tehnike koje koristi pojedini autor u realizaciji grafičkih listova.

- h
/ OSTALO

Odabrana izdanja Kabineta grafike prodavat će se po prigodnim cijenama.

Sadržaj i oblikovanje programa: Kabinet grafike HAZU

Kabinet grafike HAZU

Strossmayerov trg 12

Zagreb

Grad Zagreb

18:00 - 01:00h

01 4895 390

kabgraf@hazu.hr

634